top of page

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა

 

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ყველა ბიზნეს მიმართულება გარდა, სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოებისა და პირველადი წარმოებისთვის  განკუთვნილი მომსახურებებისა როგორიცაა - ბოსტნეული; ხილი; მწვანილი; ბაღჩეული კულტურების მოყვანა; მრავალწლიანი კულტურები, სანერგე მეურნეობები, მარცვლოვანი კულტურა, ვაზი, ბაღის გაშენება , შინაური ცხოველები და ფრინველების მოშენება - რძის , თაფლის , კვერცხის წარმოება გარდა იმ შემთხვევებისა როცა იგეგმება უკვე არსებული პროდუქტის შეფუთვა/დაბრენდვა).

მაგალითისთვის: მეცხოველეობის შემთხვევაში, თუ პოტენციურ ბენეფიციარს დაგეგმილი აქვს შეიძინოს მსხვილფეხა საქონელი და აწარმოოს რძე-როგორც პირველადი პროდუქტი, ამ შემთხვევაში განაცხადი არ განიხილება და მაგრამ თუ უკვე ჰყავს საქონელი და უნდა აწარმოოს ყველი, მაწონი კარაქი, იდეა განხილვადია. პროგრამის ფარგლებში ასევე შეზღუდვაა ბიოლოგიური აქტივის შეძენაზეც.

გამონაკლისს წარმოადგენენ მომსახურების სფეროსთვის გათვალისწინებული ბიზნესები: სათბური, ინკუბატორი; სამაცივრე-სასაწყობე და მექანიზაცია - ძირითადი ბიზნესის მიმართულებები რომელიც ხშირად, შესაძლებელია განკუთვნილი იყოს მომსახურების სფეროსთვის ) მაგ: არ ფინანსდება სათბურის მშენებლობა თუ პოტენციურ ბენეფიციარს დაგეგმილი აქვს სათბურში აწარმოოს კიტრი, პომიდორი და ა.შ , თუმცა თუ დაგეგმილია რომ სათბურით ის მოემსახურება სხვა პირს/პირებს რომელთაც სურს ისარგებლონ სათბურით და გამოიყვანონ პირობითად ჩითილები , ამ შემთხვევაში განაცხადი განხილვადია.

 

ხარჯების მიზნობრიობა

 

პროგრამის თანადაფინანსების ბიუჯეტის ათვისება ხორციელდება ბენეფიციარსა და სააგენტოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

 

თანადაფინანსების მიზანს წარმოადგენს მეწარმის უზრუნველყოფა ისეთი აქტივებით რომელიც განაპირობებს ბიზნესის მდგრადობას, ბიზნესის პროდუქტიულობის და შესაბამისად შემოსავლების ზრდას, დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას.

თანადაფინანსების თანხის ათვისება ბენეფიციარის მიერ დასაშვებია:

 

  • ძირითადი საშუალებების/კაპიტალიზირებადი აქტივების შეძენისთვის (გრძელვადიანი, 1 წელზე მეტი გამოყენების ვადის აქტივები.

  • მომსახურების სფეროსთვის გათვალისწინებული სათბურის მშენებლობა; სარწყავი სისტემების მშენებლობა-მოწყობა; მიწის დამუშავებისთვის საჭირო ძირითადი საშუალებები მოწყობილობები და ხელსაწყოები, მათ შორის სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების მანქანები და მოწყობილობები, დასატვირთ-გადმოსატვირთი მანქანები, ტრაქტორი, ბულდოზერი.

  • მომსახურების სფეროსთვის გათვალისწინებული სამაცივრე/სასაწყობო მეურნეობისთვის, ასევე ინკუბატორის მოწყობისთვის გათვალისწინებული საშუალებები.

  • ელექტრონული მოწყობილობები, სამედიცინო მოწყობილობები, სასტერილიზაციო მოწყობილობები და სხვა; დანადგარები, მათ შორის დაზგები.

  • მარკეტინგული ხარჯებისთვის, რომლებიც არ აღემატება თანადაფინანსების 10%-ს. (მათ შორის პოლიგრაფიული სერვისი: ფლაერების, ბუკლეტების, ბროშურების, პოსტერებისა თუ სტიკერების დაბეჭდვა; ბილბორდები და ბანერები; კომპანიის ლოგოს შემუშავება; ვებსაიტის აწყობა; ქსოვილზე, ქაღალდზე, მინაზე, კერამიკაზე ტრაფარეტული ბეჭდვა; რეკლამის განთავსება ტელევიზიაში, რადიოსა თუ ბეჭდვით გამოცემებში და სხვა)

 

თანადაფინანსების თანხის ათვისება ბენეფიციარის მიერ დაუშვებელია:

 

  • რელიგიური, პოლიტიკური, საომარი და სხვა მსგავსი აქტივობების დასაფინანსებლად (მათ შორის: რელიგიური ცერემონიების, დელეგაციების, მომლოცველების მიღებისა და გამგზავრების, ეროვნული და საერთაშორისო რელიგიური თათბირების, ყრილობების, სემინარების ორგანიზების ხარჯები, რომელიც მოიცავს ამ ღონისძიებათა ჩატარების პერიოდში მათი მონაწილეების სასტუმროებით ან/და სხვა საცხოვრებლით, ტრანსპორტით, კვებითა და კულტურული მომსახურებით უზრუნველყოფის ხარჯებს; მონასტრების, სამონასტრო ეკლესიების, სასულიერო-სასწავლო დაწესებულებების შენახვის ხარჯები; პოლიტიკური პარტიის ან არჩევნებში მონაწილე სხვა საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერი კამპანიის ხარჯები; პოლიტიკური, რელიგიური გადაცემების ჩაწერისა და ტრანსლაციის ხარჯები; იარაღის დამამზადებელი ბიზნესის უზრუნველყოფის ხარჯები და სხვა)

 

  • საბრუნავი საშუალებების დასაფინანსებლად (ერთ წელზე ნაკლები გამოყენების ვადის მქონე საწარმოო საშუალებები, ყველა სახის ნედლეული, სასაქონლო მატერიალური მარაგები. მათ შორის: ზოოვეტერინალური, სტომატოლოგიური და სხვა სახის მედიკამენტები, თესლი, სარგავი მასალა, მინერალური და ორგანული სასუქები, შხამქიმიკატები; ასევე სამშენებლო მასალები, საწვავ-საცხები, საწარმოო ზედნადები დანახარჯები და ა.შ)

 

  • მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად (მათ შორის ტრანსპორტირება, ხელფასები, რემონტის ხარჯი, დაზღვევის ხარჯი, კომუნალური გადასახადები და სხვა)

 

  • ბიოლოგიურ აქტივების (მსხვილფეხა, წვრილფეხა პირუტყვი და ფრინველი, ასევე თევზი, მცენარეული საფარი და სხვა) შესაძენად, რომელიც გამიზნულია აღნიშნული აქტივების ერთჯერადი გადაყიდვის/ვაჭრობის მიზნით

 

  • სატრანსპორტო საშუალებების (მსუბუქი ავტომობილი, ველოსიპედი, მოტოციკლი, ტაქსი, ავტობუსები და სხვა პირადი სარგებლობის ტრანსპორტი) შესაძენად ადამიანების გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით

bottom of page